Friday, December 7, 2012

Penetapan Kadar Keuntungan & Kerugian Dalam Akad Syirkah dan Mudharabah


Bagaimanakah untuk menetapkan kadar keuntungan dan kerugian dalam akad syirkah dan mudharabah?

Dari segi bahasa (etimologi) syirkah bererti ikhtilath (percampuran), iaitu bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak boleh dibezakan antara keduanya. Selain itu, perkataan syirkah itu digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia perniagaan.[1]
Secara syara’ (terminologi) menurut Syafi’iyah syirkah ditakrifkan sebagai ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).[2] Manakala menurut Malikiyah pula ialah perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, iaitu keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-tasharruf (pengaturan)”. [3] Kemudian menurut Hanafiyah syirkah merupakan ungkapan tentang adanya transaksi (aqad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.[4] Menurut Hanabilah menyatakan syirkah ialah perhimpunan adalah hak atau pengelolaan harta (tasharruf)”.
Manakala menurut bahasa, perkatan mudharabah berasal dari adh-dharbu fil ardhi, iaitu melakukan perjalanan untuk berniaga. Mudharabah disebut juga qiradh, berasal dari kata qardh yang berarti qath (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.
Menurut istilah fiqh, kata mudharabah adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.[5]
Para fuqaha Mesir yang bermazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa syirkah dibagi menjadi empat jenis iaitu Syirkah ‘Inan, Syirkah Mufawidhah, Syirkah Abdan/A’mal dan Syirkah Wujuh.[6]

Berikut adalah cara pembahagian keuntungan dan kerugian mengikut jenis syirkah :

  1. Syirkah ‘inan
Iaitu kerjasama antara dua orang dalam harta yang dimiliki untuk berdagang secara bersama dan membahagi keuntungan dan kerugian bersama-sama. Begitu juga dalam pembahagian hasil keuntungan, setiap ahli memperolehi jumlah yang sama dan terdapat juga yang memperolehi jumlah berbeza bergantung kepada persetujuan yang mereka buat dan bersesuaian dengan syarat. Manakala cara untuk menentukan kerugian adalah berdasarkan kepada modal yang diberikan sebagaimana disyaratkan di dalam kaedah : “Keuntungan didasarkan kepada persyaratan yang ditetapkan oleh keduanya, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kepada kadar harta keduanya”.

  1. Syirkah mufawidhah
Mufawidhah bermaksud persamaan. Dinamakan mufawidhah kerana harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan dan kerja.
Syirkah mufawidhah adalah akad dua orang atau lebih untuk bersyarikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan bagi keuntungan dan dari segi pengolahan (kerja). Ulama Hanafiyah membolehkan perkongsian jenis ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW : “Samakanlah modal kalian sebab hal itu lebih memperbesar barakah”.[7]

  1. Syirkah abdan (a’mal)
Perkongsian a’mal adalah gabungan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dilakukan bersama-sama. Kemudian keuntungan akan dibahagikan di antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi, misalnya di antara dua orang penjahit, tukang besi dan lain-lain. Perkongsian ini disebut juga dengan perkongsian shana’i dan taqabbul.[8].

  1. Syirkah wujuh
Perkongsian wujuh adalah kesatuan dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara kredit dan akan menjualnya secara tunai, kemudian keuntungan yang diperoleh dibahagi antara mereka dengan syarat tertentu. Dinamakan wujuh kerana tidak terjadi jual beli secara kredit jika keduanya tidak dianggap sebagai pemimpin dalam pandangan masyarakat. Perkongsian ini juga dikenali sebagai bentuk perkongsian kerana adanya tanggungjawab bukan kerana modal atau pekerjaan. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan jenis perkongsian ini sebab mengandungi unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada rakan kongsinya dalam penjualan dan pembelian. Kedua-duanya dibolehkan untuk mendapatkan keuntungan masing-masing ½ atau lebih dari ½ sesuai dengan persyaratan yang disepakati kedua-dua belah pihak. Keuntungan harus diukur berdasarkan tanggung jawab, tidak boleh dihitung melebihi kadar tanggungan masing-masing. Pendapat ini didasarkan pada hadis, Rasulullah Saw : “(Bahagian) orang-orang Islam bergantung pada syarat yang mereka (sepakati)”.[9]

Dalam pembahagian keuntungan dan kerugian di dalam konsep mudharabah perlu melihat kepada hal-hal berikut:
  1. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal.[10] Ibnu Qudamah dalam Syarhul Kabir menyatakan: “Keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua.” Lalu dijelaskan dengan pernyataan: “Maksudnya dalam seluruh jenis syarikat dan hal itu tidak ada perselisihannya dalam Al Mudharabah murni.” Ibnul Mundzir menyatakan: “Para ulama bersepakat bahwa pengelola berhak memberikan syarat atas pemilik modal 1/3 keuntungan atau ½ atau sesuai kesepakatan berdua setelah hal itu diketahui dengan jelas dalam bentuk persen.” [11]
  2. Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungan. Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut maka pengelola mendapatkan gaji yang umum dan seluruh keuntungan milik pemilik modal (investor).[12] Ibnu Qudamah menyatakan: “Diantara syarat sah Mudharabah adalah penentuan bahagian pengelola modal kerana ia berhak mendapatkan keuntungan dengan syarat sehingga tidak ditetapkan kecuali dengannya. Seandainya dikatakan: Ambil harta ini secara mudharabah dan tidak disebutkan (ketika akad) bagian pengelola sedikitpun dari keuntungan, maka keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal dan kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal mendapat gaji umumnya. Inilah pendapat Al Tsauri, Al Syafi’i, Ishaaq, Abu Tsaur dan Ashhab Al Ra’i (Hanafiyah).”[13] Beliaupun merajihkan pendapat ini.
  3. Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna. Bererti tidak seorang pun berhak mengambil bahagian keuntungan sampai modal diserahkan kepada pemilik modal, apabila ada kerugian dan keuntungan maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik kerugian dan keuntungannya dalam satu kali atau kerugian dalam satu perniagaan dan keuntungan dari perniagaan yang lainnya atau yang satu dalam satu perjalanan niaga dan yang lainnya dalam perjalanan lain. Kerana makna keuntungan adalah lebihan dari modal dan yang tidak ada lebihannya maka bukan keuntungan. [14]
  4. Keuntungan tidak dibahagikan selama akad masih berjalan kecuali apabila kedua pihak saling meredhai dan sepakat.[15] Ibnu Qudamah menyatakan: “Keuntungan jika jelas dalam mudharabah, maka pengelola tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa izin pemilik modal.

[1] Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV, Darul Fikri, Beirut, 1989, hal.3875
[2] Muhammad asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 3 hal. 364
[3] Ad-Dasuki, Asy-Syarh Al-Kabir ma’a Ad-Dasuqi, juz 3 hal. 348
[4] Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar dar al-Muhtar, juz 3 hal. 364
[5] Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jil III, hal.212
[6] Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, juz 2 hal.248
[7] Ali al-Khafif, Asy-Syirkah fi Fiqh al-Islami, hal. 34
[8] Muhammad asy-Syarbini,Mughni al-Muhtaj, juz 2 hal. 212
[9] Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, juz 2 hal.252
[10] Ibnu Qudamah, Al Mughni, tahqiq Abdullah bin Abdulmuhsin Al Turki, Jil 7 hal.138
[11] Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar Al Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat Wa Tathbiq, Muassasah Al Jurais, Riyaadh, hal 122
[12] Al Mughni op.cit 7/140.
[13] Ibid  7/165.
[14] Al Bunuk Al Islamiyah op.cit 123.
[15] Al Mughni op.cit 7/172

0 comments:

Post a Comment